Zasady przyjęcia uczestników ŚDS

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Ośrodek pomocy społecznej przesyła dokumenty o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w sprawie skierowania, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.
 3. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR.
 4. Pierwsze skierowanie do ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje diagnozę możliwości uczestnika i na tej podstawie opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, w którym określa się czas na jego realizację.
 5. Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.
 6. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w przypadkach:
  1. braku postępu w realizacji indywidualnego planu,
  2. okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej,
  3. braku możliwości zatrudnienia.
 7. Po wydaniu decyzji kierującej, termin przyjęcia do domu ustala Dyrektor w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
Przejdź do treści