Zadania ŚDS

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje dział wspierająco – terapeutyczny, do zadań którego należy przede wszystkim:

 • diagnozowanie osób korzystających z usług ŚDS w zakresie: psychologicznym, psychiatrycznym, pedagogicznym i socjalnym,
 • opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujacego, przy udziale asystentów prowadzących i ich realizacja,
 • koordynowanie działań podejmowanych dla realizacji celów zawartych w indywidualnych planach,
 • okresowe dokonywanie oceny realizacji skuteczności zadań wynikających z indywidualnych planów,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników i doradztwo na rzecz pracowników merytorycznych ŚDS,
 • współpraca z rodzinami uczestników oraz doradztwo w zakresie realizacji celów indywidualnych planów,
 • zapewnienie niezbędnej opieki w trakcie zajęć,
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w opracowaniu indywidualnych planów,
 • współpraca z rodzicami uczestników ŚDS (informacja, poradnictwo),
 • współuczestnictwo w realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów,
 • prowadzenie, kompletowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji w dziale, opracowanie i stosowanie procedur dotyczących pracy z uczestnikami,
 • właściwe dokumentowanie pracy wykonywanej na rzecz uczestników,
 • współpraca z pozostałymi działami ŚDS.

Dyrektor ŚDS spośród pracowników działów merytorycznych powołuje zespół wspierająco – aktywizujący do zadań, którego należy:

 1. udział w procesie adaptacji uczestników,
 2. diagnoza potrzeb i możliwości uczestników ŚDS,
 3. określenie celu pracy z uczestnikiem,
 4. współpraca z pracownikami wszystkich działów w opracowywaniu planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz w procesie ich realizacji,
 5. dokonywanie ewaluacji realizacji planów.

Przejdź do treści