Deklaracja Dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim (ul. Bialska 69, 23-300 Janów Lubelski, telefon: 15 851 37 70 email: sekretariat@sdsjanow.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sdsjanow.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-03.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Jaworska – Gumienik, e-mail: sekretariat@sdsjanow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 15 851 37 70. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

Możliwe jest, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie – mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.sdsjanow.pl

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

7. Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim z siedzibą: ul. Bialska 69, 23 – 300 Janów Lubelski.
Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Wejścia są na poziomie gruntu.
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.
Od głównego wejścia prowadzą schody 20 stopniowe o szerokości 130 cm. ze spocznikiem i jednostronną barierką, natomiast od drugiego wejścia prowadzą schody 24 stopniowe o szerokości 150 cm., ze spocznikiem, na których zamontowana jest platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla wszystkich uczestników Ośrodka.
W budynku są oznaczenia graficzne (oprac. w programie Boardmaker with Spiking Dynamically Pro), które ułatwiają identyfikację pomieszczeń i wyposażenie budynku osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom niepiśmiennym.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

8. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Jaworska – Gumienik, adres poczty elektronicznej sekretariat@sdsjanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 851 37 70.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Przejdź do treści