Statut

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JANOWIE LUBELSKIM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, zwany dalej ŚDS, jest jednostką organizacyjną powiatu janowskiego.
 2. ŚDS działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. ŚDS jest ośrodkiem pobytu dziennego typu A,B,C tj. przeznaczonym łącznie dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
 4. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
 5. Siedzibą ŚDS jest miasto Janów Lubelski.
 6. ŚDS posiada Filię na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
 7. Decyzje o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, działający z upoważnienia Starosty Janowskiego.
 8. Terenem działalności ŚDS jest powiat janowski.
 9. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokość opłat regulują odrębne przepisy.

§2

Nadzór i kontrolę nad działalnością ŚDS sprawuje:

Starosta Janowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

Rozdział II

Cel i zakres świadczonych usług

§4

ŚDS jest elementem realizowanej w powiecie janowskim strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego, umożliwiającego zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

§5

 1. Celem działalności ŚDS jest świadczenie usług osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
 2. Zakres i poziom usług świadczonych przez ŚDS uwzględnia w szczególności zasadę poszanowania wolności, intymności, godności i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 3. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa Regulamin Organizacyjny ŚDS, opracowany przez Dyrektora ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim.
 4. Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego, a w uzasadnionych przypadkach także dla osób zamieszkujących poza terenem powiatu na podstawie zawartych porozumień pomiędzy odpowiednimi organami.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§6

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy w Janowie Lubelskim kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora ŚDS zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim.
 3. Dyrektor ŚDS odpowiada za działalność ŚDS, realizację zadań statutowych, organizację i poziom usług świadczonych na rzecz uczestników oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
 4. Dyrektor ŚDS wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ŚDS.
 5. W celu realizacji zadań statutowych ŚDS, Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz opracowywania procedur zapewniających właściwe funkcjonowanie jednostki.
 6. Dyrektor ŚDS przesyła Zarządowi Powiatu w Janowie Lubelskim, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej Wydziałowi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym oraz przedstawia Zarządowi Powiatu w Janowie Lubelskim wykaz potrzeb na rok przyszły

§7

Zasady funkcjonowania ŚDS, zadania oraz strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny ŚDS, opracowany przez Dyrektora ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim.

Rozdział IV

Majątek i finanse

§8

Majątek ŚDS jest mieniem Powiatu Janowskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów, związanych z działalnością statutową.

§9

 1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy.
 2. Za prawidłową realizację planu finansowego odpowiada Dyrektor ŚDS.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§10

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim używa pieczęci zawierającej jego nazwę i adres.
 2. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przejdź do treści