Slide 1
JESTEŚMY...

Nie Przechodź Obojętnie...

Slide 2
"Nigdy nie patrz z góry na nikogo chyba,
że właśnie pomagasz mu wstać"

JASSE JACKSON

Slide 3
"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,
jeśli się ją dzieli"

Albert Schweitzer

Slide 3
"Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem:
możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka."

Bruno Ferrero

PlayPause
previous arrow
next arrow

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

Jesteśmy powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi.
Głównym celem działalności Domu jest szeroko pojmowana rehabilitacja społeczna, osób, które z powodu zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy swoją działalność  rozpoczął  dnia 1 listopada 2007 roku.
Dom ten jest elementem realizowanej w powiecie janowskim strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integracji społecznej.

Ikona Adres

ul. Bialska 69,
23-300 Janów Lubelski

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Cele Działalności Domu

  1. Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
  2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  3. wspieranie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne,
  4. opiekę pielęgniarską,
  5. rehabilitację ruchową,
  6. dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej,
  7. stymulowanie osobistego rozwoju, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

Inne Formy Oddziaływań Świadczone Przez Jednostkę

Psycholog jest członkiem zespołu wspierająco-aktywizującego.
Do zadań psychologa należy:
– ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego;
– wykonywanie okresowych bada? diagnostycznych na potrzeby związane z konstruowaniem indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących ich realizacji i ewaluacji oraz dla potrzeb zgłaszanych przez uczestników;
– wsparcie emocjonalne podopiecznych;
– prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;
– poradnictwo oraz uczestnictwo w spotkaniach dla rodziców/opiekunów.

Pracownik socjalny jest członkiem zespołu wspierająco-aktywizującego.
Do zadań pracownika socjalnego należy:
– diagnoza sytuacji rodzinnej uczestników;
– współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
– współpraca z rodziną podopiecznego;
– udział w opracowywaniu indywidualnych planów dla uczestników;
– prowadzenie ewidencji obecności uczestników;
– prowadzenie akt osobowych uczestników i ewidencji obecności;
– prowadzenie treningów.

Pielęgniarka jest członkiem zespołu wspierająco-aktywizującego.
Do zadań pielęgniarki należy:
– prowadzenie dokumentacji;
– prowadzenie treningów higienicznych i czystości;
– pogadanki indywidualne i grupowe;
– propagowanie wśród uczestników zdrowego stylu życia;
– prowadzenie treningów lekowych;
– współpraca z rodzicami uczestników;
– udział w opracowywaniu indywidualnych planów pracy;
– uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-terapeutycznego;
– pomoc doraźna.

Celem każdej formy działalności kulturalnej jest przede wszystkim integracja podopiecznych wewnątrz społeczności ŚDS jak i z osobami z innych placówek czy społecznością lokalną.
Realizowane działania:
– wycieczki krajoznawcze;
– udział w zawodach sportowych, spartakiadach;
– zabawy dyskotekowe;
– wyjazdy do teatru, kina;
– udział w przeglądach artystycznych, konkursach;
– wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek;
– obchody świąt religijnych, państwowych;
– zwiedzanie zabytków, muzeów;
– obchody imienin, urodzin uczestników;
– spotkania integracyjne z rodzicami, opiekunami uczestników.

W czasie wolnym od zajęć terapeutycznych uczestnicy sami organizują sobie czas wolny lub przy pomocy terapeuty.
Formy pracy:
– Czytanie prasy;
– Biblioterapia;
– Muzykoterapia;
– Gry stolikowe;
– Filmoterapia.

Pieczenie pizzy

Kontakt

Adres SDS Janów Lubelski

Adres:
ul. Bialska 69,
23-300 Janów Lubelski

Telefon kontaktowy SDS Janów Lubelski

Telefon:
15 851 37 70

NIP SDS Janów Lubelski

NIP:
862-161-17-50

Przejdź do treści