Informacja o realizacji projektu pn. „Otwarty świat – szansa na rozwój i niezależność”

Powiat Janowski informuje, że od 1 kwietnia 2022 r. zostaje rozpoczęta rekrutacja do projektu pn. „Otwarty świat – szansa na rozwój i niezależność”, którego realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023r.

Cel projektu:  Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Grupa docelowa: Są  to 38 osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Janowskiego,  które z powodu zaburzeń psych., niepełnosprawności  intelektualnej lub wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, mają poważne trudności w życiu codziennym. Grupa ta zostanie objęta wsparciem w ŚDS w Janowie Lub.

Ponadto 4 osoby powyżej 60 roku życia, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnosprawność, wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego  wykonywania czynności dnia codziennego. Grupa ta zostanie objęta wsparciem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Zajęcia z logopedą, z masażystą,
  • zajęcia z fizjoterapeutą oraz treningi nordic wolking,
  • warsztaty florystyczne oraz carving (sztuka rzeźbienia w owocach)
  • warsztaty cukiernicze
  • warsztaty filmowe
  • warsztaty teatralne
  • poradnictwo prawnicze
  • przegląd małych form teatralnych z śds.-ów, wtz-ów z całego województwa bądź Polski
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Forma, rodzaj i zakres udzielanego wsparcia dostosowywane będą do indywidualnych sytuacji uczestników ( tj. stanu zdrowia, stopnia i rodzaju niepełnosprawności /niesamodzielności). Celem projektu jest wyrównanie  szans osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz o złożenie załączonego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami. Dokumenty należy składać od 1 kwietnia 2022 r. w biurze projektu , tj. siedzibie ŚDS w Janowie Lubelskim przy ul. Kilińskiego 30.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Pliki do pobrania:

Przejdź do treści