Zadania ŚDS

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje dział wspierająco – terapeutyczny, do zadań którego należy przede wszystkim:
• diagnozowanie osób korzystających z usług ŚDS w zakresie: psychologicznym, psychiatrycznym, pedagogicznym i socjalnym,
• opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujacego, przy udziale asystentów prowadzących i ich realizacja,
• koordynowanie działań podejmowanych dla realizacji celów zawartych w indywidualnych planach,
• okresowe dokonywanie oceny realizacji skuteczności zadań wynikających z indywidualnych planów,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników i doradztwo na rzecz pracowników merytorycznych ŚDS,
• współpraca z rodzinami uczestników oraz doradztwo w zakresie realizacji celów indywidualnych planów,
• zapewnienie niezbędnej opieki w trakcie zajęć,
• współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w opracowaniu indywidualnych planów,
• współpraca z rodzicami uczestników ŚDS (informacja, poradnictwo),
• współuczestnictwo w realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów,
• prowadzenie, kompletowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji w dziale, opracowanie i stosowanie procedur dotyczących pracy z uczestnikami,
• właściwe dokumentowanie pracy wykonywanej na rzecz uczestników,
• współpraca z pozostałymi działami ŚDS.

Dyrektor ŚDS spośród pracowników działów merytorycznych powołuje zespół wspierająco – aktywizujący do zadań, którego należy:

1. udział w procesie adaptacji uczestników,
2. diagnoza potrzeb i możliwości uczestników ŚDS,
3. określenie celu pracy z uczestnikiem,
4. współpraca z pracownikami wszystkich działów w opracowywaniu planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz w procesie ich realizacji,
5. dokonywanie ewaluacji realizacji planów.